Doradztwo przy aranżacji finansowania dłużnego

aranzacja

 

Doradztwo przy aranżacji finansowania dłużnego

Pozyskiwanie finansowania dłużnego stanowi dla każdego przedsiębiorstwa poważne wyzwanie negocjacyjne. W procesie tym chodzi o wypracowanie takiej struktury transakcji, która pozwoli zachować wystarczający zakres swobody operacyjnej i strategicznej przy uwzględnieniu zasadnych postulatów strony finansującej. Ponadto decyzja o wyborze źródła finansowania powinna bazować na pełnym porównaniu kluczowych warunków ofert nie tylko w obszarze parametrów technicznych (z cenami włącznie), ale także zapisów dokumentacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem kowenantów finansowych. 

Bazując na naszych długoletnich doświadczeniach jesteśmy w stanie dostarczyć obiektywnej wiedzy o zasadach, jakimi rządzą się różnorodne produkty dłużne. Dzięki temu potrafimy efektywnie wesprzeć klienta w procesie negocjacji przy pozyskiwaniu różnych kategorii finansowania dłużnego na takie cele jak: 

 • Wydatki inwestycyjne (CAPEX, nieruchomości),
 • Finansowanie działalności operacyjnej (kapitału obrotowego),
 • Rekapitalizacja,
 • Fuzje i przejęcia.

Oferta doradcza Thirdway dotyczy następujących aspektów procesu aranżacji finansowania:

 • Przygotowaniem modelu finansowego, z uwzględnieniem selekcji i prezentacji założeń specyficznych dla danego rodzaju działalności gospodarczej przy wykorzystaniu:
  • Prognoz makroekonomicznych,
  • Ogólnodostępnych informacji rynkowych,
  • Własnych informacji i badań rynkowych klienta,
 • Opracowaniem memorandum informacyjnego prezentującego:
  • Opis przedsięwzięcia, modelu biznesowego klienta oraz określenie wartości dodanej, jaką dane przedsięwzięcie ma szansę wygenerować,
  • Charakterystykę rynku docelowego, driver'ów determinujących popyt oraz analizę sytuacji konkurencyjnej,
  • Opis najważniejszych umów towarzyszących przedsięwzięciu (pod kątem ryzyk analizowanych przez banki),
  • Analizę kluczowych ryzyk i czynników mitygujących owe ryzyka,
  • Założenia do modelu finansowego,
  • Opis rezultatów osiągniętych w różnych scenariuszach prognostycznych uwypuklających kwestię zdolności zadłużeniowej klienta biznesowego oraz jego odporności na niekorzystne zmiany w otoczeniu rynkowym,
 • Analiza umów towarzyszących (dostawcy, odbiorcy, umowy najmu, umowy o roboty budowlane, inne kluczowe umowy) w zakresie ich wpływu na ocenę ryzyka kredytowego oraz zdolności kredytowej klienta biznesowego,  
 • Pomoc przy porównaniu ofert, zarówno w przypadku aspektów cenowych,  jaki i innych kluczowych warunków dokumentacyjnych i biznesowych, 
 • Wsparcie negocjacyjnew zakresie elementów ekonomicznych umów kredytowych, 
 • Bieżący monitoring realizacji umów kredytowych w kontekście utrzymania warunków dokumentacyjnych i kowenantów finansowych.