Modele wykupu wierzytelności

Modele wykupu wierzytelności

W wielu branżach realizacja kontraktów wymaga zaoferowania istotnego odroczenia płatności z tytułu zrealizowanych dostaw czy usług. Przykładem mogą być kontrakty realizowane dla sektora publicznego, włącznie z usługami budowlanymi. Oznacza to konieczność finansowania kosztów w okresie dłuższym niż sama realizacja danego kontraktu, czy kamienia milowego. Wydatnie zwiększa to zapotrzebowanie na środki pieniężne finansujące dany kontrakt. Firmy realizujące je mogą więc zderzyć się z ograniczeniem po stronie dostępu do funduszy, szczególnie jeśli potrzebne kwoty przekraczają wartość limitów kredytowych określonych w ramach bankowych procedur wyznaczania zdolności zadłużeniowej. 


Włączenie rozwiązań opartych o wykup wierzytelności pozwala niejednokrotnie poszerzyć to „wąskie gardło”. Ponadto umożliwiają one przenieść dużą część ryzyka kredytowego transakcji z podmiotu realizującego kontrakt na odbiorcę produktu czy usługi, który staje się dłużnikiem z wystawionych faktur. Dzięki ich zastosowaniu:

  • Wykonawca kontraktu otrzymuje pieniądze wkrótce po wystawieniu i akceptacji konkretnej faktury i środki te mogą posłużyć sfinansowaniu wykonania kolejnego etapu kontraktu, 
  • Jednocześnie zaproponowany termin płatności za faktury może być dostosowany do potrzeb odbiorcy, 
  • Potrzeby kredytowe klienta banku ograniczają się tylko do kwot związanych z realizacją danego etapu, a w kolejnych etapach dotyczą tylko różnicy pomiędzy kosztem realizacji danego etapu a kwotą pozyskaną z wykupu ostatniej faktury. 

Nasza oferta doradcza obejmuje: 

  • Opracowanie modelu wykupu wraz z oszacowaniem rzeczywistych kosztów finansowych, 
  • Przygotowanie informacji dla instytucji finansowych umożliwiających ocenę ryzyk kredytowych i operacyjnych, 
  • Wsparcie negocjacyjne w rozmowach z bankami czy towarzystwami faktoringowymi, 
  • Wsparcie negocjacyjne w rozmowach z potencjalnymi odbiorcami, którzy mogą być zainteresowani wydłużeniem terminów płatności.